Allard Wildenberg Art Projects

Piet Paris

Selected exhibitions

2015 - S - Allard Wildenberg Art Projects - Piet Paris XL
2014 - G - Mode de Musical - Centraal Museum Utrecht - Curator
2013 - S - Chambers of Piet Paris - Arnhem Museum for Modern Art
2005 - G - 2007 and 2009 - Mode Biennale Arnhem - Artistic director

(S)olo / (G)roup